Missie/Visie

Thuishaven Ritmica


Missie

De Thuishaven wil een warme plek zijn van waaruit wij ondersteuning willen bieden bij dagbesteding, vrijetijdsbesteding en wonen.

Visie

Wij geloven in:

De eigen mogelijkheden van iedereen.

Wij geloven in de mogelijkheden van de cliënten om (– met de nodige ondersteuning) – hun leven in eigen handen te nemen en om eigen keuzes te maken.Iedereen kan groeien en bloeien, heeft groeipotentieel en dus moet ieder persoon kansen krijgen om zich te ontplooien.

Het unieke van ieder mens en het unieke van iemands ondersteuningsnood/vraag.
Ieder mens is uniek en heeft recht op een eigen leven. Ieder mens met of zonder een beperking heeft een unieke behoefte aan ondersteuning en verdient een ondersteuning op maat.
Waardevolle rollen en contacten in een inclusieve samenleving.
Wij geloven dat iets te betekenen (een rol opnemen en contacten hebben) in de samenleving zeer
waardevol is voor de persoonlijke ontwikkeling en eigenwaarde van cliënten.Als organisatie willen we meewerken aan het “samen leven” van personen met en zonder beperking.
Samen sterk.
Samen staan we sterk: een goed netwerk van familieleden, vrienden, vrijwilligers en professionelen
die samen met de cliënt de krachten bundelen en als vangnet fungeren, is onmisbaar.
Gewoon wat kan, speciaal wat moet
Cliënten kunnen vaak meer dan ze zelf denken: we helpen hen (wijzen hen op) hun vaardigheden/talenten te ontdekken en bieden enkel ondersteuning daar waar nodig.
Alles kan beter.
We willen als organisatie op de hoogte zijn van vernieuwingen in de sector om zo onze
dienstverlening blijvend te verbeteren ten goede van de cliënt.

Waarden

Jij, jouw vragen en jouw deskundigheid staan centraal
Wij beschouwen je als een volwaardige partner. Wij vinden jouw ervaringen en mening (belangrijk hoe je je situatie beleeft). Wij willen graag rekening houden met je achtergrond, je levensgeschiedenis en je american dream research paper assignment toekomstplannen. Jij bepaalt (mee) hoe je ondersteuning eruit ziet.
Wij vinden jou deskundig.
Jouw ervaring en die van je familie zijn erg belangrijk voor ons. Jouw mening telt!
Je sociaal netwerk is belangrijk
Je ankerfiguren uit je gezin zijn onze eerste medestanders in de begeleiding. Het in stand houden
of uitbreiden van je sociale netwerk is belangrijk. Je begeleider helpt je hierbij
Gelijkwaardigheid
Je bent aan ons gelijkwaardig. :
Dit betekent dat we op een respectvolle, eerlijke, open en vertrouwelijke manier met je omgaan. Respect voor je ideologische of godsdienstige overtuiging, voor je eigen waarden en normen, respect voor je privacy en je eigen levenswijze.
Levenslang leren
Wij vinden het belangrijk dat je kan bijleren en kan ontwikkelen. We vinden dit voor onze medewerkers ook erg belangrijk en zorgen ervoor dat ze zich professioneel kunnen vormen.
Inclusie is een werkwoord
Wij werken mee aan initiatieven die ervoor zorgen dat je erbij hoort in alle domeinen in de
samenleving.
Kwaliteit van leven
Wij willen je een kwaliteitsvol leven bieden:
We vinden het belangrijk dat je je goed voelt en willen je helpen te streven naar wat voor jou een goed en kwaliteitsvol leven is.We bieden ondersteuning op verschillende deelaspecten van je leven:

  • je emotioneel welbevinden (hoe je je voelt en gedraagt),
  • je persoonlijke relaties (hoe je omgaat met anderen),
  • je materieel welbevinden (wat je hebt of nodig hebt),
  • je persoonlijke ontwikkeling (hoe je nog wil groeien),
  • je fysiek welbevinden (je gezondheid en conditie),
  • je integratie en participatie in de gemeenschap (of je kunt meedoen en genieten van die dingen die belangrijk zijn voor jou) en
  • het ondersteunen van je rechten als burger (dat naar jou geluisterd wordt en ook jou stem of mening telt).

We ondersteunen je recht op vrijheid, privacy, veiligheid en integriteit voor zover de werking of de integriteit van medecliënten en medewerkers niet in het gedrang komen.

Kwaliteit van diensten en ondersteuning
Als organisatie werken we voortdurend aan een kwaliteitsvolle werking. Hoe we dat doen staat beschreven in het kwaliteitshandboek. Omdat deskundigheid, een goede intrinsieke motivatie en hecht teamwork voor ons de basis vormen voor kwaliteit, willen hier blijvend in investeren.

Strategie

Ondersteuning op maat
Ondersteuning op maat, die vertrekt van jouw vragen en wensen, maar die ook rekening houdt met wat je kan en aankan. Hoe we je ondersteunen staat neergeschreven in je persoonlijk plan, dat stel je op met je begeleider.
Inspraak
Inspraak heb je voortdurend via bewonersraad, cliëntenraad of gebruikersraad. De voorzitter van de gebruikersraad vertegenwoordigt je in de raad van bestuur. Niets over jou, zonder jou. Jouw betrokkenheid is noodzakelijk om onze werking een kwaliteitsvolle en waardevolle ondersteuning te laten aanbieden.
Eigentijdse woonvormen en dagbesteding

We bieden verschillende eigentijdse woonvormen en dagbesteding. Je kunt als je dit wenst begeleid werken en deelnemen aan een uitgebreid vormingsprogramma.

We erkennen je vaardigheden, verdiensten en talenten. Met het begeleid werken in ons aanbod willen we jouw bijdrage aan de samenleving en op je werkplek stimuleren.

We ondersteunen je zoveel mogelijk in de samenleving (op je werk, in je vrije tijd, …) maar halen ook bewust de samenleving binnen in onze organisatie door het organiseren van activiteiten die open staan voor buy best compare and contrast paper iedereen of door ruimte en materialen te bieden aan organisaties en mensen van buitenaf om iets te organiseren. Wat jij kan is een verrijking voor ons en voor de buurt. Door deze initiatieven willen we dit in de kijker zetten en werken aan positieve beeldvorming.

Onze ondersteuning is er op gericht jouw deelname in de buurt en het maatschappelijke leven te bevorderen. Zo willen we ervoor zorgen dat niemand uitgesloten wordt.

Als wij je niet kunnen helpen een antwoord te vinden op je vraag dan zoeken we samen naar andere organisaties die dat wel kunnen, eerst binnen Ritmica, maar indien nodig ook daarbuiten..

Cognitieve en emotionele ondersteuning

Je kan meer dan je denkt: we stimuleren je te doen wat je zelf kan en ondersteunen je enkel daar waar nodig. We beroepen ons hiervoor op de inzichten van de structurele cognitieve modificeerbaarheid. Hierdoor leren onze medewerkers o.a. van je aan te moedigen en te stimuleren, zelf oplossingen te vinden in plaats van het in jouw plaats te doen.

Naast jouw cognitieve ontwikkeling vinden we jouw emotionele ontwikkeling even belangrijk. Wat je kan en wat je aankan verschilt soms van elkaar. We hebben aandacht voor die verschillen en stemmen de manier waarop we jou ondersteunen hierop af. Ook dit komt in jouw persoonlijk plan.

Middelen en deskundigheid

We gebruiken onze middelen en materialen op een verantwoorde en effectieve manier. Het personeel wordt maximaal ingezet ter ondersteuning van de cliënten.

We streven naar een optimale deskundigheid van onze medewerkers door een consequent vormings- en trainingsbeleid te voeren. Daarnaast waken er over dat alle medewerkers in hun handelen vertrekken vanuit de visie en dus ook de attitudes aan de dag leggen die uit deze visie voortvloeien. Niet alleen een professionele manier van werken, maar ook een persoonlijke benadering is dus belangrijk, alleen dan kan je als cliënt het beste in jezelf naar boven halen.

Terug